1- Standartlar Çalışma Grubu:

Amaç: Hidrojeoloji alanında üretilecek verilerin en üst düeyde lkullanılabilirliğinin sağlanarak standartlaştırılması amacıyla, başta karakterizasyon ve hidrojeolojik kavramsallaştırma olmak üzere her türlü hidrojeolojik çalışmada ihtiyaç duyulan laboratuvar ve arazi çalışma ve testlerinin tasarlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına ilişkin standartların oluşturulması; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’na bu konuda katkı verilmesi; Türk Standartları Enstitüsü ile işbirliği sağlanması

Hedefler: Çalışma Grubunun başlıca hedefleri

a. Hidrojeolojik Terimleri Sözlüğü hazırlamak ve Web sayfası üzerinden yayınlamak

b. Hidrojeoloji Standartları önerileri hazırlayarak web sayfası üzerinden yayınlamak, TMMOB-JMO ve TSE’e öneride bulunmak

Grup Üyeleri

 

2- Mevzuat Çalışma Grubu:

Amaç : Türkiye’de Su Kanunu taslağı başta olmak üzere su kaynaklarına ilişkin hazırlanmakta olan ve halen yürürülükte olan yönetmelik, tebliğ ve talimatnamleri gözden geçirerek günümüz bilgi ve teknolojisi ile uyumu açısından irdelemek; varsa çıkarılması gereken yönetmelik, tebliğ veya rehber dökümanların hazırlanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak

Hedefler:

a.      Mevcut yönetmelik, tebliğ ve rehber dökümanların gözden geçirilmesi, günümüz bilgi ve teknolojisi ile uyumlu hale getirilmesi konusunda önerilerde bulunmak ve bilimsel katkı vermek

b.      Yönetmelik, tebliğ veya rehber döküman gerektirien ancak henüz bu çalışmaların yapılmadığı alanların belirlenerek bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak ve bilimsel katkı vermek

c.       Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi başta olmak üzere su kaynakları ile ilgili direktiflerin ve uygulama rehber dökümanlarının özetlenerek web sayfasında yayınlamak

Grup Üyeleri

3- Eğitim Çalışma Grubu:

Amaç : Türkiye’de başta hidrojeoloji olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması, sürdürülebilir yönetimi ile taşkın, kuraklık ve şev duraysızlığı gibi suya bağlı sorunların tanımlanması ve çözümüne yönelik lisans, lisansüstü, meslek-içi eğitimin gerekliliği, koşulları, kapğsam ve içeriği ile mevcut durumun etkinleştirilmesi konusunda rehber döküman hazırlanması ve bu konuda seminer, kurs konferans vb etkinlikler programlayarak gerçekleştirilmesi

Hedefler:

a. Başta hidrojeoloji olmak üzere su kaynakları eğitiminin gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’deki durumunun irdelenmesi ve raporlanması

b. Türkiye’de su kaynaklarıyla ilgili mevcut  eğitimi müfredat düzeyinde irdeleyen ve öneriler içeren bir rapor hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara sunulması ve web sayfasında yayınlanması

c. HİDRO-DER bünyesinde 3 yıllık dönem için seminer, kurs, konferans vb eğitim etkinliklerinin programlanması ve Yönetim Kurulu’na önerilmesi